Samenwerking in een groter geheel

KBO Boxmeer is een plaatselijke, zelfstandige organisatie.

KBO Boxmeer maakt deel uit van KBO Brabant. Op zijn beurt is KBO Brabant één van de twaalf provinciale KBO’s. Per 1 januari 2011 is KBO Brabant uit de landelijke koepel Unie KBO getreden. De Unie KBO telt ruim 192.000 leden. KBO Brabant is met 135.000 leden de grootste provinciale bond.

 

In de cluster Boxmeer zijn circa 1.100 leden ingeschreven.

Doelgroep
KBO Boxmeer wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder uit de kern Boxmeer, dus ook voor niet leden.

Missie
KBO Brabant en zijn afdelingen komen op voor alle senioren in Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving..

Motto
Samen actief en inspirerend voor alle senioren.

KBO op de bres voor een goede leefbaarheid
KBO Boxmeer acht het van belang dat steeds meer mensen van 50 jaar en ouder het nut van de organisatie inzien. In samenwerking met anderen -zonder wie dan ook tekort te willen doen – noemen we in het bijzonder de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer-, wil hij optreden als belangenbehartiger en als aanbieder van diensten die aansluiten bij de belevingswereld en wensen van zijn leden.

In het kader van de individuele en collectieve belangenbehartiging is het voornaamste aandachtspunt (speerpunt van beleid) de zorg voor het in voldoende mate beschikbaar zijn van voorzieningen op het terrein van cultuur, dienstverlening, (gezondheids-)zorg, sport, veiligheid, vervoer, welzijn en wonen.