Zoals uit de doelstelling van de vereniging blijkt, staat de belangenbehartiging hoog in het vaandel.
De kracht van de KBO-afdeling ligt in het ondersteunen, toerusten en faciliteren van haar leden. Dit is uiterst belangrijk, omdat zo die leden (en andere ouderen) kunnen omgaan met bijvoorbeeld het lokale welzijns- en ouderenbeleid, landelijke wetgeving, zorgvragen.
Al dan niet in samenwerking met anderen kan dus via de ouderenadviseurs, belastingconsulenten, juridische ondersteuner, bouwkundig adviseur en alle andere werkgroepen de vertaling en uitvoering van al die zaken worden geconcretiseerd en aan u worden uitgelegd.

In het kader van de belangenbehartiging kunt u als lid plaatselijk gebruik maken van een scala van mogelijkheden. De diverse deskundigheden en mogelijkheden zijn ondergebracht in een aantal werkgroepjes.

Ouderenadviseurs

“De ouderenadviseur” is een activiteit van de KBO en de Stichting Welzijn Ouderen Boxmeer. De uitvoering gebeurt door speciaal opgeleide vrijwilligers met professionele ondersteuning door Sociom. De ouderenadviseurs werken zelfstandig en onafhankelijk van dienstverlenende instanties.
De ouderenadviseurs informeren en adviseren u op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. Zij ondersteunen bij het maken van keuzes en het krijgen van de juiste hulp en zij bemiddelen naar instanties en organisaties.

Binnen de gemeente Boxmeer zijn werkzaam:

Naam Adres Woonplaats Telefoon Email
Mevr. J. Brienen Metworstlaan 28 Boxmeer 0485-575719 klik hier
Mevr. M. Verhees Pr. Margrietstraat 79 Boxmeer 0485-211610 klik hier
Dhr. klik hier
Willem van den Berg Jozef Israëlsstraat  3A Boxmeer 06 – 23 65 67 73 klik hier
Dhr. J. Hooiveld Pater Bunsstraat Sambeek 0485-573218 klik hier
Mw. E. Verdijk-Verbeten Vlasakker 10 Vierlingsbeek 0478-631235 klik hier
Boxmeer

Speciale Adviseurs

De Speciale Adviseurs  bieden gratis hulp bij het verzorgen van uw belastingaangifte, juridische  of geestelijke zaken .Voor de KBO Boxmeer zijn daartoe meerdere  leden beschikbaar:

 

Juridisch advies: KBO-Brabant     www.kbobrabant.nl– dit doen we –Onze diensten

Zorgloket van de gemeente :  0485 – 854000.

Geestelijk adviseur.

Ben Wolbers o.carm, pastor-teamleider

e-mail: mailto:Ben.Wolbers@onzelievevrouweparochie.nl

Werkgroep kienen en kaarten

Kaarten en Kienen

Elke dinsdagmiddag wordt er in Buurthuis “De Driewiek” gekaart of gekiend.
Uitzonderingen zijn : de middag van de algemene ledenvergadering, de themamiddagen en hemelvaartsdag
Aan deze activiteiten zijn natuurlijk prijzen verbonden. In KBO actief vindt u de datums en de tijden.

De coördinatie wordt uitgevoerd door: Harry Raafs Carmelietenstraat-Oost 24, 5831 DT Boxmeer. Tel: 06-13726694.

Werkgroep activiteiten

Deze werkgroep stelt jaarlijks het programma van activiteiten van KBO Boxmeer vast.

De leiding van de werkgroep is in handen van:

Harry Raafs Carmelietenstraat-Oost 24, 5831 DT Boxmeer. Tel: 06-13726694.

Wijk contactpersonen

De “wijkcontactpersonen” dragen zorg voor de bezorging van

Het KBO-Brabant magazine ONS

De Boxmeerse KBO-actief

De verjaardagskaarten

De kerstattentie

Namen en adressen

Wijk Naam Adres telnr.
01 Jan Arts St. Rochusstraat 4 574739
02 Ger  Verdijk-Renkens Jan Sluijtersstraat 5 572223
03 Minie Pluk-Hubers Beugenseweg 17 571058
04 Jacques Otten Jacob Marisstraat 69 571038
05 Gerrit Nabbe Le Blancstraat 5 576892
06 Henk Janssen De Raetsingel 25 520090
07 J. Nabbe-Bos Raadhuisplein 20 518813
08 Leo Ankersmit Prinses Margrietstraat 11 574323
09 J.G.Th. Hendriks Rietzanger 2 A 575505
10 Sjaak  Hermanussen Krekelzanger 93 574321
11 Gré Schroten-Veuger Carmelietenstraat-Oost 22 573456
12 Wim van Kempen van Grotenhuisstraat 14 573423
13 Wil Dekkers Metworstlaan 26 573226
14 Ine de Best-van Gessel Veerstraat 35 572252
15 Ruud Nabuurs Burg. Hengstplein 13 575250
16 Tiny en Karin Claassen Karel Doormanstraat 32 06-23126254
17 Willemien Roerink-Weenink Sweelinck 134 573588
18 Gonny Barten-Spiekman Weijerstaete 201 571323
19 Jan Bolink Jacob de Kerlestraat 3 573572
20 Gijsje de  Graaf – Smits Acacia 29 576127
21 Henk Reijnders Carmelietenstraat – Oost 5B 573809
22 Dinnie  Bartelink-Vloedbeld Sweelinck 1 572168
23 F. Lebour Julie Postelsingel 27 06-42868139
24 Mommen- van den Berg Krekelzanger  34 573335
25 J. Kuster-Cornelissen Bocstraat 12 572036
26 Neelie Peeters Dr. Peelenstraat 5 571145
27 J. Hendriks v. Odenhovenstraat 2 521204
28 Netty Toebast-Verel Pr. Margrietstraat 4 571992
29 E. Lamers Virneburg 19 06-18236878
30 C. Kersten de Wingerd 2 575175
31 Mechelien Verhees Pr. Margrietstraat 79 211610
32 Mevr. A. Schaminee Beugenseweg 21B 578442
33 .
34 .
35 .
36 .

ABC-commissie

Niet onvermeld mag blijven dat de leden van de algemene begeleidingscommissie bij alle activiteiten van de vereniging voor het natje en droogje zorgen. Deze groep staat onder leiding van:

Deze groep staat onder leiding van:

Promotie en communicatie

Ledenblad

Het ledenblad van de KBO Boxmeer ‘KBO-actief’, met een oplage van 1100 stuks, verschijnt 11x per jaar gelijktijdig met het Unie-KBO-blad ”Ons”.

Een ledenblad is een onmisbare schakel tussen leden en bestuur.

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het blad, bent u van harte welkom.
De redactie behoudt zich echter het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.

De uitgave van het ledenblad kunnen we alleen continueren met de medewerking van een aantal Boxmeerse ondernemers. Hun advertenties kunnen wij niet missen.
Wij zijn hun erg dankbaar voor hun financiële ondersteuning.

De redactie berust bij:

U kunt de redactie via e-mail bereiken op carelthijssen@gmail.com carelthijssen@gmail.com

De lay-out van het ledenblad is in handen van:

Carel en Tini Thijssen Koorstraat 68 | 5831GH  Boxmeer | tel. 574675

Beheerder van de Website  KBO Boxmeer: Wiel Vloet  tel. 573732 of email:  wielvloet@hotmail.com

Ons ledenblad en het blad  Ons worden bij de leden bezorgd door onze eerder genoemde 30 wijkcontactpersonen.

De mannen achter de verspreiding van KBO-actief

Gré Schroten, Carmelietenstraat-Oost 22, heeft een deel van de Althof beschikbaar gesteld voor de distributie van KBO-actief.

Zij worden daarbij bijgestaan door Harry Raafs, Carmelietenstraat -Oost 24 en Wim Kuster, Bocstraat 12.